Säännöt

SUOMEN DEKKARISEURAN SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen dekkariseura ja kotikunta Helsinki.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on koota ja levittää tietoa jännityskirjallisuuden historiasta ja eri muodoista, kehittää ja syventää jännityskirjallisuuden kriittistä tuntemusta, tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä tukea erityisesti kotimaisen jännityskirjallisuuden laadullista kehittämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja arkistoi jännityskirjallisuutta käsittelevää aineistoa sekä harjoittaa ja tukee tutkimustoimintaa, suunnittelee ja kehittää jännityskirjallisuutta käsittelevää opetusaineistoa ja kirjoittajakoulutusta, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jakaa vuosittain Vuoden johtolanka -palkinnon sekä toimii yhteistyössä ulkomaisten järjestöjen, lehtien ja yksityisten harrastajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä toimeenpanna keräyksiä yms. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja kirjakokoelmia yms.

JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen vähintään 15-vuotias yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö maksamalla jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen: 1) jos hän ei ole huolehtinut jäsenmaksu- tai muista velvoitteistaan, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 2) jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai 3) jos hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

TOIMINNANTARKASTUS JA TILIT

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa, joiden toimikausi on  vuosikokousten välinen aika. Toiminnantarkastus tehdään kalenterivuodesta.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään  kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous kutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, Hallituksen niin päättäessä jäsenen on ilmoitettava etukäteen etäosallistumisesta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilipäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien kertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa;

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin 26.11.1985, sääntömuutos merkitty rekisteriin 14.10.2021.